Projev Wen Jiabaa: Společným úsilím budovat společnou budoucnost

Projev Wen Jiabaa: Společným úsilím budovat společnou budoucnost

Přinášíme zde v této kategorii agenturní přepis důležitého projevu premiéra Státní rady ČLR pana Wen Jiabao. Ten se 26. dubna 2012 zúčastnil 2. Ekonomického fóra Číny a států Střední a Východní Evropy v polském hlavním městě Varšavě, kde přednesl projev nazvaný: „Společným úsilím budovat společnou budoucnost“

 

Vážený pane premiére Tusku, vážení vedoucí činitelé, dámy a pánové:

Po 25 letech jsem opět v Polsku v této starobylé a magické zemi a vnímám zde zcela nové dojmy. Pracovitost a inteligence velkolepého polského lidu je evidentní, země kypí vitalitou a prosperitou. Polsko úspěšně čelí mezinárodní finanční krizi, jeho ekonomika postupně roste, finanční sektor si udržuje stabilitu, mezinárodní postavení a vliv Polska se neustále posiluje. Pociťujeme proto za Polsko jakožto našeho strategického partnera upřímnou radost!

Čínský i polský lid pojí přátelství a dobré partnerské vztahy. V posledních letech se bilaterální vztahy postupně dostávají na novou platformu. Včera jsme s panem premiérem Tuskem uskutečnili komplexní a významné setkání, jež přineslo plno výsledků, dosáhli jsme důležitých konsensů, co se týče prohlubování přátelství a spolupráce mezi oběma zeměmi: chceme vybudovat mechanismus pravidelných setkání na úrovni předsedů vlád, posílit kontakty na vysoké úrovni; založíme výbor pro spolupráci mezi vládami obou zemí, zkoordinujeme spolupráci ve všech oblastech; obě strany stanoví středně dlouhodobý plán pro ekonomickou a obchodní spolupráci, vybudujeme řídící výbor pro spolupráci v průmyslu, posílíme spolupráci v takových oblastech jako jsou investice, infastruktura, high-tech či nové zdroje energie, podnítíme rovnovážný růst vzájemného obchodu, budeme usilovat o to, aby se během 5 let tento růst znásobil; i nadále budeme upevňovat výměnu v oblasti kultury, vzdělání, turismu, mládeže či výměnu mezi městy obou zemí. Tyto kroky vnesou nový silný impuls do rozvoje vztahů strategického partnerství mezi oběma zeměmi, budou mít široký a dalekosáhlý pozitivní vliv.

 

Dámy a pánové:

V červnu loňského roku, během konání 1. ročníku ekonomického fóra Číny a států Střední a Východní Evropy v Maďarsku, vyjádřili vedoucí činitelé a firmy některých evropských států přání rozvinout spolupráci s Čínou na úrovni regionální, já s tím zcela souhlasím. Dnes se proto setkáváme v krásné Varšavě, abychom společně vytvořili plán ekonomické a obchodní spolupráce. Chtěl bych vyjádřit upřímné poděkování polské vládě za její pečlivou organizaci a srdečné přijetí a vzdát hold lidem všech společenských vrstev za jejich dlouhodobé snahy o přátelskou spolupráci mezi Čínou a zeměmi Střední a Východní Evropy!

Ekonomická a obchodní spolupráce je nejživější oblastí s největším potenciálem pro vztahy mezi Čínou a zeměmi Střední a Východní Evropy. V roce 2001 činil vzájemný obchod pouhých 4,3 mld. USD, v roce 2011 dosáhl 52,9 mld. USD, což představuje roční nárůst 27,6%. I přes mezinárodní finanční krizi vzájemný obchod roste, z toho čínský dovoz ze zemí Střední a Východní Evropy ročně roste o 30%. Vzájemné investování je čím dál tím intenzivnější, investice čínských firem v zemích Střední a Východní Evropy pokrývají taková odvětví jako je chemický průmysl, strojírenství, domácí spotřebiče, telekomunikace, automobilový průmysl či nové zdroje energie, investování se však rozvíjí i do takových oblastí jako je zemědělství, finančnictví či věda a technika, což představuje zvětšující se přínos pro růst místní ekonomiky a zaměstnanosti. Vidíme i první výsledky vzájemné spolupráce v oblasti budování infrastruktury, symbolickým projektem je např. most před řeku Dunaj v Bělehradě.

Výměna v oblasti lidských zdrojů byla vždy důležitou hnací silou bilaterálních vztahů. V současné době existuje 37 spřátelených regionů Číny a zemí Střední a Východní Evropy a 58 spřátelených měst. Ve Střední a Východní Evropě se čím dál tím více lidí učí čínský jazyk, nachází se zde na 58 Konfuciových institutů a Konfuciových učeben. V roce 2011 navštívilo Čínu na 230 tis. lidí ze Střední a Východní Evropy, počet čínských turistů, kteří navštívili Střední a Východní Evropu jako svou první destinaci, se blíží 75 tis. Kontakty mezi lidmi obou regionů narůstají, vzájemné pochopení a přátelství se prohlubuje.

Přestože mezi Čínou a zeměmi Střední a Východní Evropy existují rozdíly ve společenském zřízení, ve vnitrostátních podmínkách či v kultuře, nemohou tyto rozdíly změnit naše společné přání a pevnou důvěru v rozvoj přátelských vztahů. Postačí, když se budou obě strany i nadále vzájemně respektovat, zachovávat rovné zacházení a budovat oboustranně výhodnou spolupráci, pak budeme jistě moci upevnit tradiční přátelství a realizovat společný rozvoj.

 

Dámy a pánové:

V tomto roce zaznamenává ekonomická situace ve světě jisté zlepšení, avšak základy obnovy jsou velice slabé, existuje zde relativně velká nejistota. Čína a země Střední a Východní Evropy musejí společně čelit těmto výzvám, a to v souladu se základními zájmy obou stran. Čínská strana si co nejupřímněji přeje prohloubit přátelské vztahy se zeměmi Střední a Východní Evropy, usilovně povznést úroveň pragmatické spolupráce a vytvořit štěstí pro lid obou regionů.

 

1. Musíme rozšířit rozsah spolupráce. Přáním čínské strany je společným úsilím se zeměmi Střední a Východní Evropy vzájemně rozšířit a otevřít trh, čínská strana se bude snažit, aby vzájemný obchod dosáhl do roku 2015 hodnoty 100 mld. USD. Čínská strana chápe obavy zemí Střední a Východní Evropy o nerovnováhu v obchodu, a přeje si dovážet ještě více produktů ze Střední a Východní Evropy, hodlá firmám z tohoto regionu usnadnit jejich účast na výstavách a veletrzích konaných v Číně. Čínská strana hodlá v brzké době vyslat do Střední a Východní Evropy „Misi pro propagaci obchodu a investic“, bude ještě usilovněji pobízet čínské firmy, aby ve Střední a Východní Evropě investovaly a zakládaly zde své pobočky. Doufáme, že v tomto ohledu se nám dostane podpory a pomoci všech zemí.

 

2. Chceme rozšířit oblast spolupráce. Rozšíření zahrnuje obchod, investice, infrastrukturu a další oblasti spolupráce ve všech směrech. Požadavky zemí Střední a Východní Evropy na výstavbu infrastruktury jsou velké, čínské firmy mají zralé technologie a bohaté zkušenosti co se týče plánování, návrhů a výstavby, náklady na projekty jsou cenově přijatelné, budoucnost oboustranné spolupráce je široká. Čínská strana navrhuje založit „Odborný poradní výbor pro vybudování dopravní sítě“, kterého se může každá země účastnit podle svých vlastních principů, chceme společně prozkoumávat možnost budovat demonstrativní síť vysokorychlostních silnic a železnic ve Střední a Východní Evropě skrze různé formy spolupráce jako např. společnými podniky či uzavíráním společných smluv. Čínská strana navrhuje založit Alianci Číny a Střední a Východní Evropy pro podporu turismu, a tak vzájemně podporovat produkty cestovního ruchu, společně rozvíjet turistické linky, prozkoumávat možnost zavedení ještě většího počtu přímých leteckých spojení. Vítáme společnosti ze zemí Střední a Východní Evropy, aby se zúčastnili Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu pořádaného letos na podzim v čínské Šanghaji, čínská strana chce poskytnout asistenci při pořádání propagačních akcí Číny a Střední a Východní Evropy, jež představují specifické produkty cestovního ruchu.

 

3. Chceme zdravý mechanismus spolupráce. Je třeba, aby obě strany pokračovaly v pořádání ekonomických a obchodních fór, aby pořádaly setkání vedoucích činitelů; čínská strana založí Kancelář pro spolupráce mezi Čínou a zeměmi Střední a Východní Evropy, která bude zodpovídat za komunikační koordinaci a bude podporovat realizaci konsensů, jichž obě strany dosáhnou; agentury pro podporu vzájemného obchodu a investic musí spolupracovat a vybudovat obchodní informační platformu, jejímž stěžejním úkolem bude vytvoření těsné spolupráce malých a středně velkých společností; čínská strana si přeje s ještě větším počtem zemí Střední a Východní Evropy podepsat dohodu o směně svých měn, rozvinout účtování přeshraničního obchodu v místní měně, vzájemně budovat bankovní pobočky.

 

4. Chceme položit dobré základy naší spolupráci. Čínská strana bude v příštím roce iniciativně pořádat „Fórum kulturní spolupráce mezi Čínou a Střední a Východní Evropou“, bude ještě více podporovat kulturní akce pořádané oběma stranami; obě strany musí posílit dialog v oblasti politiky vzdělání, podpořit výměnu v oblasti vysokého školství a rozšířit spolupráci v oblasti výuky jazyků; je třeba podpořit vzájemnou výměnu v oblasti televizních a rozhlasových pořadů, v oblasti společného tvoření filmů či výměny lidských zdrojů; je třeba povzbudit spřátelená města k rozvoji svých předností a k podpoře oboustranného rozvoje spolupráce na místní úrovni. Mládež je nadějí pro přátelství mezi generacemi obou regionů, v příštím roce Čína iniciativně uspořádá první „Fórum mladých politiků Číny a zemí Střední a Východní Evropy“, vítáme mládež ze všech zemí, aby se této akce aktivně zúčastnila.

 

Pro efektivní podporu pragmatické spolupráce se zeměmi Střední a Východní Evropy se čínská vláda rozhodla pro speciální úvěr v hodnotě 10 mld. USD a pro určité procento preferenčních půjček s úmyslem použít je na podporu takových projektů vzájemné spolupráce jako jsou infrastruktura, high-tech či zelená ekonomika; budeme iniciovat založení Fondu pro spolupráci v oblasti investic mezi Čínou a Střední a Východní Evropou, v prvním období je cílem získat pro fond 500 mil. USD; podle skutečné situace a podle potřeb zemí Střední a Východní Evropy budeme podporovat čínské firmy, aby společně s těmito zeměmi v následujících pěti letech vybudovali ekonomickou a technologickou zónu; během pěti let poskytneme zemím Střední a Východní Evropy pět tisíc stipendií, pozveme tisíc studentů, aby v Číně studovali čínský jazyk, vyšleme tisíc studentů a učenců, aby se v zemích Střední a Východní Evropy učili a konali zde výměnu; založíme „Fond pro výzkum vztahů mezi Čínou a Střední a Východní Evropou“, čínská strana ročně poskytne 2 mil. RMB pro financování tohoto výzkumu.

 

Dámy a pánové:

Přátelské vztahy mezi Čínou a zeměmi Střední a Východní Evropy čelí významným a rychle se rozvíjejícím příležitostem, jež letos vítají jaro plné nadějí. Pokud zasadíme semena spolupráce, pak jistě budeme moci sklidit bohatou úrodu. Významná polská vědkyně Marie Curie kdysi řekla: “Pokud budeme žít podle našich ideálů, svobodného ducha, odvahy a vytrvalosti, jistě budeme moci dosáhnout krásných zítřků”. Postupujme společnými silami kupředu a sepišme novou kapitolu přátelských vztahů Číny a zemí Střední a Východní Evropy.

Děkuji Vám!

Zdroj: Agentura Nová Čína, Foto: Wang Hua