Poslání Komory

logo_cz_sede-na-bile

 

I. POSLÁNÍ A ČINNOST KOMORY

Komora je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob, které mají zájem podnikat na území České republiky a na území Čínské lidové republiky. Komora je právnickou osobou ve smyslu ust. § 49 odst. 2 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění pozdějších předpisů.

Posláním Komory je zejména napomáhat svou činností k všestrannému rozvoji vzájemného obchodu (hospodářských styků) mezi českými a čínskými podnikatelskými, nepodnikatelskými, zájmovými či jinými dalšími subjekty.

Hlavní činnost Komory spočívá mimo jiné v navazování a rozšiřování kontaktů mezi podnikatelskými subjekty obou zemí, v poskytování informačního servisu podnikatelům a ostatním zájemcům, v zajišťování odborné pomoci při uzavírání obchodních smluv a v pořádání odborných seminářů.

V zájmu naplnění svého poslání Komora spolupracuje s Hospodářskou komorou České republiky, s Agrární komorou České republiky, se Svazem průmyslu a dopravy a s dalšími institucemi obdobného zaměření, které působí v České republice a v Čínské lidové republice, zejména s ústředními a jinými orgány státní správy či samosprávy.

Komora poskytuje své služby především svým členům a dále ostatním zájemcům.

Komora zastupuje, podporuje, koordinuje a hájí hospodářské a profesní zájmy svých členů, zajišťuje informace o podnikatelských subjektech v ČR a v ČLR, jakož i informace určené pro správní úřady, podniky a místní sdružení.

Komora dále organizuje a pořádá výstavy, veletrhy a kontraktační akce a poskytuje poradenský a informační servis pro podnikatele včetně informací o právních podmínkách podnikání v ČR a v ČLR.

 

II. ČLENSTVÍ V KOMOŘE

Členy Komory jsou řádní členové, partneři a čestní členové.

Řádnými členy a partnery Komory jsou české a zahraniční fyzické a právnické osoby, které souhlasí s posláním a stanovami Komory a platí příspěvky řádného člena každý kalendářní rok, příspěvky partnera každý kalendářní měsíc.

Komora může přijmout čestné členy. Čestní členové neplatí členské příspěvky, ale mohou se účastnit činnosti Komory. Čestnými členy Komory jsou české a zahraniční fyzické a právnické osoby.

O přijetí uchazeče o řádné členství a za partnera rozhoduje na základě přihlášky o členství Rada Komory. Uchazeči o řádné členství v Komoře nevznikne členství v Komoře bez souhlasného rozhodnutí Valné hromady o jeho přijetí.

O přijetí čestného člena rozhoduje Rada Komory z vlastního podnětu nebo z podnětu kteréhokoliv řádného člena Komory; čestný člen musí souhlasit s čestným členstvím v Komoře.

Členství v Komoře zaniká vystoupením, zrušením členství nebo v případě, je-li člen Komory v prodlení s placením členských příspěvků nebo jejich částí.

 

III. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ KOMORY

Řádní členové Komory jsou oprávněni:
a) být informováni o všech záležitostech týkajících se Komory,
b) vyjadřovat se k návrhu plánu činnosti a k návrhu rozpočtu Komory, jakož i k jejich plnění,
c) volit a být voleni do orgánů Komory,
d) účastnit se jednání orgánů Komory,
e) využívat služeb Komory bezplatně, popř. za zvýhodněných podmínek,
f) odebírat periodické a neperiodické tiskoviny a publikace za zvýhodněných podmínek,
g) požadovat a obdržet pomoc Komory při řešení problémů souvisejících s obchodní výměnou mezi subjekty se sídlem v České republice nebo v Čínské lidové republice, pokud tyto problémy souvisejí s posláním Komory.

Partneři Komory jsou oprávněni:
a) být informováni o všech zásadních záležitostech týkajících se Komory,
b) účastnit se vybraných jednání orgánů Komory,
c) využívat služeb Komory bezplatně, popř. za zvýhodněných podmínek,
d) odebírat periodické a neperiodické tiskoviny a publikace za zvýhodněných podmínek,
e) požadovat a obdržet přiměřenou pomoc Komory při řešení problémů souvisejících s obchodní výměnou mezi subjekty se sídlem v České republice nebo v Čínské lidové republice, pokud tyto problémy souvisejí s posláním Komory.

Členové Komory jsou povinni:
a) dodržovat stanovy Komory,
b) hájit dobré jméno Komory,
c) platit členské příspěvky ve výši stanovené pro příslušný kalendářní rok Radou Komory (pouze řádní členové a partneři),
d) poskytovat Komoře údaje potřebné pro evidenci členů.

Čestní členové mají stejná práva a povinnosti jako řádní členové s výjimkou práva být voleni do orgánů Komory.

 

IV. ORGÁNY KOMORY

Orgány Komory jsou:
a) Valná hromada Komory
b) Prezident Komory
c) Výkonný (Exekutivní) Viceprezident Komory
d) Viceprezidenti Komory
d) Rada Komory
e) Dozorčí rada Komory

Prezident, Výkonný (Exekutivní) Viceprezident a viceprezidenti se při výkonu své funkce řídí Stanovami, usneseními Valné hromady, pokyny Dozorčí rady a schváleným rozpočtem.

Prezident Komory

Reprezentuje Komoru navenek, v součinnosti s Výkonným (Exekutivním) Viceprezidentem Komory koordinuje činnost jejích orgánů, v souladu se stanovami svolává a řídí Valnou hromadu Komory a Radu Komory

Výkonný (Exekutivní) Viceprezident Komory

Dohlíží na činnost a řídí činnost Komory, je oprávněn jednat jménem Komory, činit rozhodnutí o zásadních obchodních otázkách Komory a hospodařit s finančními prostředky Komory.

Rada Komory

Rada Komory je výkonným orgánem Komory. Vrcholným výkonným představitelem Rady Komory je Výkonný (Exekutivní) Viceprezident Komory. Rada Komory řídí činnost Komory.

Rada Komory má celkem osm členů a tvoří ji funkce Prezidenta Komory, Exekutivního (Výkonného) Viceprezidenta Komory, čtyř viceprezidentů Komory a dvou členů Rady Komory.

Rada Komory je volena Valnou hromadou Komory.